Betaling van een winstpremie door ondernemingen aan hun personeel

01. februari 2022
David CHANTRAINE

De wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemersparticipatie voorziet in de mogelijkheid voor een werkgever om werknemers te laten delen in de winst van de vennootschap.

 Deze mogelijkheid wordt gecreëerd voor werkgevers die zijn georganiseerd in een vennootschap die aan het kapitaalrecht is onderworpen.

Onder werknemers worden alle personen verstaan die werken hetzij op grond van een arbeidsovereenkomst, hetzij noodzakelijkerwijs onder toezicht en op basis van de instructies van een andere persoon. Bestuurders die handelen krachtens een door de algemene vergadering verleend mandaat, d.w.z. als zelfstandigen, zijn hiervan uitgesloten.

Werkgevers hebben dus de mogelijkheid om een deel of het geheel van de in de loop van een boekjaar behaalde bedrijfswinst aan de werknemers uit te keren.

Deze winstpremies zijn onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% en een belasting van 7%. De werkgever hoeft geen werkgeversbijdragen te betalen over deze uitkeringen aan de werknemers. De winstdeling is niet aftrekbaar voor de onderneming.

In tegenstelling tot de door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 georganiseerde bonusuitkeringen, zijn de winstdelingen niet gekoppeld aan het voldoen aan bepaalde criteria.

Het is verplicht dat deze winstdelingspremie aan alle werknemers van een onderneming worden uitgekeerd.

De onderneming die een dergelijke winstpremie aan de werknemers wenst uit te keren, moet een passend besluit tot toekenning van deze winstpremie nemen in de vorm van een besluit van een gewone of buitengewone algemene vergadering van de onderneming.

Het gevolg hiervan is dat voor een bepaald boekjaar het besluit over de winstbonus kan worden genomen op de gewone algemene vergadering van dat boekjaar. De werkgever kan voor elk boekjaar opnieuw beslissen of hij al dan niet een winstpremie uitkeert.

De winstpremie kan in geen geval in de plaats komen van salarisbetalingen, bonussen of voordelen van welke aard ook.

Enerzijds mag de volledige winst van een onderneming worden uitgekeerd in de vorm van winstbonussen, maar deze winstbonussen mogen niet meer bedragen dan 30% van de brutoloonmassa van de onderneming. 

Deze regeling is van toepassing met ingang van 30 september 2017.

De werkgever heeft de keuze om hetzij een identieke winstpremie, hetzij een gecategoriseerde winstpremie uit te keren.

Bij een identieke winstbonus wordt deze winstbonus aan alle werknemers van de werkgever uitgekeerd voor een identiek bedrag, of wordt deze winstbonus uitgekeerd voor een bepaald percentage van de loonaanspraak van de werknemers.

Tot de uitkering van deze winstbonus wordt besloten bij besluit van de buitengewone of gewone algemene vergadering met volstrekte meerderheid.

In het verslag van de algemene vergadering waarin tot de uitkering van de winstbonus wordt besloten, moet ten minste het volgende worden vermeld: 

-het identieke bedrag van de winstbonus of het identieke percentage van het loon dat aan de werknemers wordt toegekend;

-de methode voor de vaststelling van het salaris van het laatste afgesloten boekjaar waarover het percentage wordt berekend;

-de regels die in acht moeten worden genomen indien anciënniteit als voorwaarde wordt gesteld. De anciënniteit bedraagt ten hoogste één jaar. Indien er meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn, worden deze samengeteld om deze anciënniteitsvoorwaarde te bepalen;

-de methode voor de berekening van de identieke winstpremie op basis van de werkelijk gewerkte tijd in het laatste boekjaar, indien de werkgever besluit tot een identieke winstpremie voor alle werknemers;

-de werkgever dient te besluiten dat de winstpremie niet wordt uitbetaald aan een werknemer die de onderneming in het afgelopen boekjaar heeft verlaten wegens opzegging zonder opzeggingstermijn of wegens vrijwillig ontslag door de werknemer. Dit sluit het geval uit waarin de werknemer de arbeidsverhouding heeft beëindigd wegens een ernstige reden ten nadele van de werkgever.

De werkgever brengt de werknemers op de hoogte van het besluit om een identieke winstpremie toe te kennen per brief, per post of door aanplakking op de arbeidsplaats.

De gecategoriseerde winstpremie wordt uitgekeerd aan alle werknemers van de werkgever, waarvan het bedrag afhangt van een vastgestelde verdeelsleutel die is vastgesteld op basis van objectieve criteria (zoals anciënniteit, rang, kaderpositie, salariscategorie of opleidingsniveau).

De toepassing van de objectieve criteria mag niet leiden tot een verschil van meer dan tien. Bijvoorbeeld: als de bonus voor het laagste niveau 500 euro bedraagt, mag de hoogste bonus niet meer dan 5.000 euro bedragen.

Tot de toekenning van een dergelijke gecategoriseerde winstpremie wordt besloten door middel van het sluiten van een collectieve overeenkomst.

Voor de berekening van de winstpremies moet rekening worden gehouden met de daadwerkelijk door de werknemer in het laatste boekjaar verrichte arbeid.

Dit betekent dat het bedrag van de bonus kan worden aangepast indien de werknemer voltijds of deeltijds werkt, of naar gelang van de duur van de schorsing van de arbeidsverhouding tijdens het laatste boekjaar, bijvoorbeeld in geval van ziekte.

Bovendien heeft de werkgever ook de mogelijkheid om andere periodes van afwezigheid in aanmerking te nemen voor de vaststelling van de winstpremie, teneinde de deelname te spreiden.

Er zij op gewezen dat de winstdelingspremie volgens de wet geen deel uitmaakt van de loonsom van de werknemer, zodat de criteria die voor de vaststelling van de winstdelingspremie worden gehanteerd, niet in aanmerking hoeven te worden genomen bij de vaststelling van het loon.

De werkgever beschikt dus over een relatieve flexibiliteit bij de vaststelling van de winstpremie.

De werkgever is niet verplicht de winstpremie te beoordelen op basis van de aanwerving (hele dag-halfdaagse) of het absenteïsme, maar mag ook slechts één van deze criteria in aanmerking nemen, beide of nog andere.

Indien de winstpremie niet varieert naar gelang van de werkelijk door de werknemer verrichte arbeid, moet de werkgever, in geval van een identieke winstpremie, deze voor alle werknemers op identieke wijze betalen.

Er zij op gewezen dat een winstpremie niet voor elk boekjaar hoeft te worden vastgesteld, indien de werkgever deze winstpremie eenmaal heeft toegekend. De winstbonus vormt geen salaris en kan dit ook niet vervangen, hetgeen betekent dat de vaststelling van de winstbonus kan variëren volgens bepaalde criteria die gebaseerd zijn op objectieve criteria die voor alle werknemers gelden.

CONTACT

 

Adres

Friedensstraße 10
4700 Eupen
België

Openingstijden

Maandag - Vrijdag:
09:00 - 12:30 & 14:00 - 15:00

Contact

T: +32 (0)87/78 59 89
F: +32 (0)87/78 50 79

Mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.