Kernvakgebieden

Belastingrecht

Vanwege de talrijke wettelijke bepalingen lijkt het belastingrecht een ondoorzichtige jungle. Wij brengen licht in dit donker.

Het belastingrecht speelt in talloze gevallen een grote rol, zowel voor particulieren als ook voor ondernemingen, zij het voor het opmaken van contracten, in verband met de opvolging van ondernemingen, bij de grensoverschrijdende tewerkstelling van bedrijfsmedewerkers of binnen het kader van het erf-/schenkingsrecht.

Wordt u ongerechtvaardigd belast door de belastingadministratie, dan zullen wij u vertegenwoordigen in het kader van de administratieve, evenals de gerechtelijke procedure.
Dankzij onze nauwe samenwerking met belastingconsulenten kunnen wij u ook bij het invullen van uw belasting-/Btw-aangifte, evenals bij klassieke thema’s inzake belastingconsultatie (financiële boekhouding, etc.) met advies bijstaan.
Ook de fiscale consultatie inzake grensoverschrijdende juridische situaties (verdrag inzake dubbele belastingheffing, etc.) behoort tot onze kernvakgebieden.

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht onderscheidt zich door veelvuldige facetten, zoals bv. de arbeidsovereenkomst, de beëindiging van arbeidsverhoudingen, het sociaal verzekeringsrecht, etc. Talloze dwingende bepalingen vereisen een bijzonder voorzichtige aanpak bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsverhouding. Werknemers zijn in het kader van het Belgische arbeidsrecht goed beschermd, wat bijzondere plichten en formaliteiten met zich mee brengt voor de werkgever, waarmee deze, in overeenstemming met de arbeids- en sociaalrechtelijke bepalingen, rekening dient te houden.

Het advocatenkantoor Chantraine & Partners helpt u bovendien bij de optimalisatie van loonstructuren ter inperking van de sociale lasten in het belang van de werkgever en de werknemer.

Stelt u grensoverschrijdend personeel te werk en heeft u in deze context vragen over de arbeidsrechtelijke vormgeving, zoals bv. over waar u sociaalverzekeringsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing te betalen hebt, dienen wij u graag van antwoord.

 

Verbintenissenrecht

Het venijn zit vaak in de details. Elke verbintenis kan aanleiding tot een geschil zijn, zij het in het privé- of het bedrijfsleven. Vandaar is het des te belangrijker een rechtszekere contractuele basis te creëren om interpretatiemoeilijkheden achteraf te vermijden. Wij ondersteunen u niet enkel bij de uitwerking van de overeenkomst, maar evt. ook bij de ontbinding, evenals de (gerechtelijke) vorderingen die voortvloeien uit de verbintenis.

Contractuele aangelegenheden zijn hierbij divers en komen o.m. in de volgende domeinen voor:

• Koopovereenkomst;
• Diestenovereenkomst;
• Huurovereenkomst;
• Vennootschapsovereenkomst;
• Overeenkomst van aandelenoverdracht;
• Arbeidsovereenkomst;
• Concessieovereenkomst
• ...

 

Burgerlijk en Aansprakelijkheidsrecht

In de brede zin gaat het om ontstane schade en de daarmee gepaard gaande vraag wie ervoor moet opdraaien.

Deze vaak complexe feitenkwesties hebben betrekking op de meest verschillende rechtsgebieden, zoals het burgerlijk recht, het handelsrecht, het vennootschapsrecht, etc.

Het gaat er met name om, verschillende juridische principes flexibel toe te passen op specifieke situaties.

 

Handels- en vennootschapsrecht

Het handelsrecht is een kernvakgebied van Chantraine & Partners en omvat een groot aantal bepalingen die de activiteiten van vennootschappen en kooplieden regelen, zoals bv. overeenkomsten met onderaannemingen en klanten, de verhandeling van producten en diensten, de oprichting en de werking van vennootschappen, bescherming van merken, uitvindingen, enz., vereffening, etc.

We beschikken tevens over ervaring op vlak van vennootschapsgeschillen of conflicten binnen de bedrijfsleiding.

Vennootschapsoprichting

U wil een vennootschap oprichten in België, u weet echter niet welke vennootschapsvorm de juiste is voor u? Wij begeleiden u van de keuze voor de juiste vennootschapsvorm, gedurende de verloop van de oprichtingsprocedure tot de vervulling van de oprichtingsformaliteiten.

Bij de oprichting van een vennootschap komen regelmatige vennootschapsrechtelijke en fiscale verplichtingen kijken, waarbij wij u uiteraard kunnen bijstaan (Corporate housekeeping).

 

Distributierecht

Chantraine & Partners begeleidt zijn cliënten bij de organisatie van hun distributienetwerk met behulp van hun bekwaamheden op dat vlak, zowel in het Belgische als ook in het Europese recht. Wij adviseren producenten, importeurs en distributeurs, etc. bij het opmaken van op maat gemaakte verkoopconcessies (Concessie van alleen koop, handelsvertegenwoordigers-, franchise-, licentieovereenkomsten, etc.). Aan de hand van onze kennis en ervaring begeleiden wij u eveneens in het kader van procedurele geschillen, bv. m.b.t. de ontbinding van concessieovereenkomsten, de vordering tot betaling van een vergoeding wegens contractbreuk, provisieaanspraken, …

 

Handelshuurovereenkomsten

U overweegt een zaak te openen en desbetreffend een vastgoed aan te bieden? U stelt vast dat de handel bedrijvende huurder zich niet aan de contractuele afspraken houdt en u wil de ontbinding van de huurovereenkomst teweegbrengen?

Redenen, om in deze situaties rechtsbijstand in te schakelen of te raadplegen alvorens mogelijks onomkeerbare handelingen te stellen, zijn uiteenlopend.

De Belgische wetgeving voorziet enkele bijzonderheden die rechtvaardigen dat de handhaving van handelshuurovereenkomsten (redactie, aanpassing, hernieuwing, …) aan vaklieden wordt toevertrouwd.

 

Vastgoed- en bouwrecht

Publiek bouwrecht / Urbanisme

Het is algemeen geweten dat men over verschillende vergunningen moet beschikken alvorens men een vastgoedproject kan realiseren.

De desbetreffende bepalingen zijn voor leken vaak moeilijk te begrijpen en geven in menig geval aanleiding tot ontevredenheid.

Maar al te vaak gaan dergelijke projecten ook derden, zoals bv. omwonenden, aan.

De Belgische staatsstructuur bemoeilijkt de bepaling van de territoriaal toepasselijke normen, zodat het aan te raden is om een juridische vakman te raadplegen.

 

Privaat bouwrecht

Naar aanleiding van de bouw of de renovatie van een vastgoed worden verschillende partijen gecontracteerd, waarbij de uitvoering van de prestaties vaak problemen veroorzaakt.

Ook buren kunnen moeilijkheden veroorzaken, resp. het vreedzame genot van het eigendom in het gedrang brengen.

Tussen medeëigenaars van een vastgoed kunnen eveneens juridische vragen rijzen die opheldering vereisen.

Ons advocatenkantoor werkt samen met verschillende beroepsgroepen (architecten, handwerkers, …) om u zo best mogelijk te adviseren.

 

Huurrecht

Het huurrecht betreft ontelbare mensen, zij het als verhuurder of als huurder. In het kader van de vele dwingende huurrechtbepalingen is voorzichtigheid geboden bij de sluiting van een woninghuurovereenkomst of een handelshuurovereenkomst, om latere onaangename verassingen te vermijden.

Wij helpen u preventief bij het opstellen van een op maat gemaakte huurovereenkomst. Bovendien staan wij u bij in het geval van huurgeschillen om de eerbiediging van uw rechten doeltreffend te waarborgen.

 

Ondernemingen in financiële moeilijkheden

Faillissementen en gerechtelijke reorganisaties

Ondernemingen in financiële moeilijkheden ondervinden veel interne en externe problemen die de interventie van een externe adviseur vereisen. Deze problemen kunnen enkel door multidisciplinaire ervaring en kennis op vlak van ondernemings-, burgerlijk en procesrecht, evenals boekhoudings- en belastingrecht, etc. verholpen worden. Wij beschikken over dergelijke kennis en ervaring en kunnen u reeds bij de eerste signalen van financiële moeilijkheden helpen, de vereiste beslissingen te nemen.

Wij ondersteunen u actief in de vereiste juridische, financiële en operatieve herstructureringen en begeleiden u bij de desbetreffende procedurestappen die ingeleid dienen te worden.

 

Incasso

Uw klanten betalen niet en de berg met openstaande facturen blijft groeien? Vooral in het licht van het toenemende aantal grensoverschrijdende constellaties, wordt de invordering van openstaande bedragen steeds moeilijker.

Wij zetten uw vordering tegen uw Belgische klanten efficiënt buitengerechtelijk en gerechtelijk door, en leiden de vereiste maatregelen van gedwongen tenuitvoerlegging in na verkrijging van een uitvoerbare titel.

U hebt daarbij een groot aantal maatregelen ter uwer beschikking: (buitengerechtelijke) betalingsregeling, Europees bevel tot betaling, gerechtelijke invordering, verzoek tot tenuitvoerlegging, …

Neem contact met ons op en wij laten u onze aantrekkelijke prijsaanbiedingen toekomen.

 

Beslagen

In het kader van de invordering van openstaande facturen, en in het geval dat de schuldenaar over een beslagbare eigendom beschikt, bestaat de mogelijkheid een bewarend beslag op dat eigendom te leggen, zodat wordt vermeden dat de schuldenaar zijn insolventie zou organiseren.

Het advocatenkantoor zorgt ervoor, dat bewarende beslagen op onroerend of roerende goederen worden gelegd, zodat de rechten van de cliënten worden gewaarborgd.

 

Internationaal recht

Internationaal privaatrecht

Door de voortdurende internationalisering ontstaan steeds vaker grensoverschrijdende geschillen. Hierdoor komt het tot een collisie tussen verschillende rechtsordes. Welk recht in welk specifiek geval toepassing vindt, en welke rechtbank bevoegd is om uitspraak te doen, wordt bepaald door het internationale privaatrecht.

Er zijn velerlei raakvlakken met het internationale privaatrecht, zij het bij de optimale vormgeving van een overeenkomst of de beoordeling van het op een overeenkomst toepasselijke recht, zij het in het geval van een gerechtelijke procedure met partijen uit verschillende lidstaten of zij het bij grensoverschrijdende tewerkstelling van werknemers en de daaruit voortvloeiende arbeidsrechtelijke, sociale verzekeringsrechtelijke en fiscale gevolgen. Vooral in het grensoverschrijdende rechtsverkeer tussen België en Duitsland beschikken wij over een bijzondere expertise en ervaring. Wij weten waar de problemen liggen en hoe deze op te lossen.

Laat u zich bij uw tewerkstelling in het buitenland niet onaangenaam verrassen en vertrouw derhalve op onze ervaring.

 

Grensoverschrijdende handel

Wij zijn eveneens in de procesvoering in grensoverschrijdende constellaties gespecialiseerd. Binnen deze constellaties werpen zich regelmatig vragen op over de toepasselijkheid van een rechtssysteem, de bevoegdheid van de rechtbanken, de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden, de toepasselijkheid van Incoterms, etc. Wij kennen de Europese en Belgische normen en helpen u, om de vorderingen tegen uw klanten, leveranciers, onderaannemers, … door te zetten.

 

Strafrecht

Algemeen strafrecht

Strafrechtelijke veroordelingen kunnen een grote impact hebben. Wij zorgen ervoor dat uw rechten in onderzoeks- en strafrechtelijke procedures naar behoren worden gewaarborgd en brengen licht in het donker van de complexe procedureregels van evt. processen in België. Onze vertegenwoordiging heeft zowel betrekking op particulieren als ook op ondernemingen op vlak van ondernemingsstrafrecht of in het kader van sociaalstrafrechtelijke aangelegenheden.

 

Burgerlijke partij

Indien u ten gevolge van een strafrechtelijke handeling schade heeft geleden, dan heeft u de mogelijkheid een desbetreffende schadevergoeding bij de rechtbank te vorderen.

Vanwege de bij wijlen complexe interactie van strafrechtelijke en burgerrechtelijke aspecten van een gerechtelijke procedure, is de interventie van rechtsbijstand zinvol.

Dit is de inschatting van de geleden schade en de daarmee gepaarde liquidatie van het genot.

 

Verkeersrecht

Wordt u in België beschuldigd van een misdrijf of een overtreding in het verkeer? Wij nemen uw gerechtelijke vertegenwoordiging op ons en helpen u om, indien het tot een veroordeling komt, een strafmaat te bekomen die het best rekening houdt met uw belangen.

Nauw samenhangend met verkeersrechtelijke problemen zijn ook verzekeringsrechtelijke vragen, als het gaat om de aanspraken t.a.v. motorrijtuig-, resp. aansprakelijkheidsverzekeraars van de veroorzaker van de schade. Wij staan u daarbij bij.

 

Alternatieve geschillenbeslechting

Naar onze mening zouden de vaardigheden van een advocaat ruimer moeten zijn dan de puur vakinhoudelijke competenties. Centraal staat de snelst mogelijke en effectieve behartiging van de belangen van de cliënt, zij het gerechtelijk of buitengerechtelijk.

Hiervoor is het van belang de toepasselijkste probleemoplossingsmanier te vinden, gelet op de feiten en het juridische kader. Onze advocaten zijn goed opgeleid in verschillende buitengerechtelijke beslechtingsprocedures en staan graag ter uwer beschikking bij de keuze voor de gepaste stappen.

Er bestaat geen juiste of foute beslechtingsmethode. De keuze voor de passende methode, gelet op de feiten en het juridische kader, zal uiteindelijk doorslaggevend zijn.

Bemiddeling

De bemiddeling is een buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting waarbij een neutrale bemiddelaar de partijen, evt. in het bijzijn van hun respectievelijke raadslieden, ondersteunt, om tot een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing te komen. Centraal staan de concrete belangen van de conflictpartijen. De deelname aan een bemiddeling is vrijblijvend en werkt opschortend voor de verjaring.

Op ons advocatenkantoor kan u vooral steunen voor bemiddeling in burgerlijke of handelszaken (geschillen tussen vennoten, in handelsbetrekkingen, tussen buren, bij nalatenschappen, …).

 

Coöperatieve praktijk

Het verschil met de bemiddeling zit hem in het ontbreken van een neutrale bemiddelaar. Het zijn de raadslieden van de conflictpartijen die het geschil zullen beslechten.

De partijen verbinden zich er contractueel toe, het uit de bemiddeling verkregen bewijsmateriaal, na evt. mislukte onderhandelingen, niet te gebruiken. Dit vermijdt tactische manoeuvres waardoor men zijn aandacht effectief op de kern van de zaak kan richten.

De coöperatieve praktijk is vooral dan nuttig, wanneer de conflictpartijen, na een evt. oplossing van het geschil, door de omstandigheden verder aan elkaar verbonden blijven (gemeenschappelijke vennootschap, gemeenschappelijk eigendom, …).

 

Positiegebonden buitengerechtelijke onderhandelingen

Uiteraard zijn wij ook in onderhandelingen actief, waarbij naar het klassieke schema op een positiebasis wordt onderhandeld. Er zijn situaties waarbij de fronten dermate verhard zijn, waardoor er geen verzoening meer mogelijk is.

Maar ook in dergelijke situaties heeft het vermijden van een gerechtelijke procedure het voordeel dat er sneller en goedkoper tot een oplossing gekomen kan worden. Bij een eventuele mislukking van de onderhandelingen staat de deur naar een gerechtelijke procedure noch steeds open.

Algemeen geldt, dat akkoorden die buitengerechtelijk bereikt werden, gerechtelijk gehomologeerd kunnen worden, en aldus een juridisch bindend karakter kunnen verkrijgen.

 

Arbitrage

Naast de puur buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures, bestaan er ook nog de scheidsgerechten, waarbij een arbiter op contractuele basis d.m.v. een arbitrale uitspraak een oordeel zal vellen.

Het voordeel van deze procedure is een aanzienlijke versnelling van de beslechtingsprocedure, evenals een discrete behandeling van het conflict.

Bovendien kunnen personen met een bijzondere vakkennis als arbiter ingezet worden, wat een beoordeling van het geschil op een hoog vakinhoudelijk niveau mogelijk maakt.

 

 

CONTACT

 

Adres

Friedensstraße 10
4700 Eupen
België

Openingstijden

Maandag - Donderdag:
09:00 - 12:30 & 14:00 - 17:00
Vrijdag:
09:00 - 12:30 & 14:00 - 16:00

Contact

T: +32 (0)87/78 59 89
F: +32 (0)87/78 50 79

Mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.